Vindkraft

En evig källa till förnybar energi

Vinden är en av de viktigaste källorna till förnybar energi, i synnerhet på Åland där det nästan alltid blåser. Vindkraften är utsläppsfri och bidrar inte till den globala uppvärmningen. Därför är vindkraft av stor betydelse vid övergången till en hållbar elproduktion. Utmaningen är förstås att elproduktionen pågår bara när det blåser, och att elenergi idag är väldigt dyrt att lagra. Därför används idag nästan all producerad el exakt samtidigt som den produceras.

Varför passar vindkraft bra på Åland?

Kring Åland blåser det större delen av året mer än på de flesta andra områden i vår omgivning. Eftersom den huvudsakliga kostnaden för vindproducerad el är investeringen i vindkraftverket så blir lönsamheten bättre ju mer och ju fler timmar under året som det blåser.

Var står vi idag på Åland?

Åland har varit en föregångare på vindkraftsområdet. Det första moderna vindkraftverket byggdes på Åland redan 1991. Den privatägda åländska vindkraftsverksamheten inleddes då Ålands Vindenergi Andelslag startade år 1994. Idag är den installerade kapaciteten cirka 21 MW, och den årliga produktionen i medeltal 56 000 MWh.

Flera vindkraftsparker befinner sig i olika skeden av planering. Närmast ett förverkligande står projektet Långstenarna i Eckerö med en planerad kapacitet på upp till 48 MW. Projekt Långstenarna har varit tillståndsklart sedan 2008. År 2016 kom beskedet att det utlovade vindkraftsstödet från Finlands regering uteblev. Projektet är dock fortfarande aktuellt bara finansieringen går att lösa.

Vad är på gång just nu?

Lagtinget behandlar inom kort ett stöd som möjliggör byggandet av Långstenarna. Planeringen av andra projekt fortskrider.

Vilka utmaningar har vindkraften i allmänhet och på Åland?

Det både finns och har funnits ett visst motstånd mot vindkraft i samhället. Invändningarna gäller främst själva vindkraftverken – ljudet, utseendet i landskapet och den fara man kan tänka sig att stora roterande rotorblad utgör för fågellivet.

Det råder numera rätt stort samförstånd om att dessa nackdelar inte är så väsentliga att de skulle utgöra ett hinder för en vettig utbyggnad av vindkraft. Åland har inga riktigt stora obebyggda områden, men ändå byggs vindkraftverk normalt inte alltför nära bostäder. Ute på kobbar och skär är det klart dyrare att installera vindmöllor än på land, så där går en del av vindkraftens kostnadsfördel förlorad.

Hur förhåller sig produktionskostnaderna för vindkraft till andra produktionsformer?

Enlig flera utredningar är vindkraft idag den förmånligaste produktionsformen för el.

LUT rapport om vindkraftens kostnad
(sammandrag på engelska, resten på finska)

Varför behövs bidrag till vindkraften?

Elpriserna på marknaden har länge varit under den nivå som möjliggör lönsamma investeringar i vindkraft, trots alltmer förmånliga investeringskostnader. Prisen på den Nordiska elmarknaden har hållits nere främst på grund av riklig tillgång till billig vattenkraft och  subventioner för olika sätt att producera el i de nordiska länderna.

De specifika utmaningarna med att bygga vindkraftsparker på Åland driver också upp kostnaderna jämfört med en del andra platser.

För att sänka koldioxidutsläppen och driva utvecklingen mot ett hållbart energisystem har man från samhällets sida sett det som motiverat att stöda nyinvesteringar i vindkraft.

Energiekosystemet på Åland

Läs mer om fokusområdena och varför vi har valt dem på respektive undersida.