OM SMART ENERGY ÅLAND

En världsunik demo utförd på Åland

Energisektorn står inför en enorm omdaning, på såväl lokal som global nivå. Utvecklingen drivs inte minst av klimatförändringarna, som akut ökar behovet av ett fossilfritt, smart och flexibelt ekosystem för energi.

Smart Energy Åland är en världsunik demoplattform, med målet att visa att ett helt samhälle kan fungera på 100 procent förnybar energi utan att öka kostnaden för konsumenten.

Vi strävar till att ta framtiden till idag. Det gör vi genom att investera i lösningar som inte ännu är lönsamma men som kommer att bli det i framtiden, och som därför industrin, Finlands regering och EU är beredda att stöda.

Det finns fler aspekter som gör att vi vågar använda ett uttryck som världsunik. Dels handlar det om en demo på fullskalig samhällsnivå, som även utförs på en konkurrensutsatt marknad. Genom att visa hur övergången till förnybar energi kan göras kostnadseffektivt löser vi ett globalt problem på systemnivå som aldrig gjorts tidigare. Dels handlar det om ett system som fungerar i ett nordiskt klimat, där både värme och kyla är väsentliga element i energimixen.

Flexibelt och skalbart

Eftersom vi täcker ett helt samhälle blir systemet skalbart som modell för större projekt. Smart Energy Åland är ett exempel som fungerar i hela EU, där kommande direktiv kräver en marknad för flexibilitet.

Samtidigt skapas en unik chans till investeringar och affärsutveckling på Åland, med starkt stöd från fastlandet.

Att skapa ett smart energisystem är en process av innovation, lärande och anpassning för alla inblandade. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att göra Åland självförsörjande på förnybar energi har analyserats i detalj under projektets första tre år. Nu går Smart Energy Åland in i en mer operativ fas.

Energiekosystemet

energimolnet_2

Smart Energy Åland jobbar på bred front med alla delar av energisystemet, organiserat i nio fokusområden, som enligt våra förstudier har visat sig passa de åländska förhållandena.

Här kan du läsa mer om hur Energiekosystemet fungerar, jämfört med det system som vi använder för att distribuera energi idag.

Varför Åland?

Åland är en ö med ideala vind- och solförhållanden och ett eget självständigt elsystem. Installationer av solpaneler på såväl privata och kommersiella byggnader ökar stadigt och inom vindkraften är Åland en pionjär, med en vindkraftspark som började byggas 1994. Redan idag kan våra vindkraftverk producera ungefär 20 procent av den årliga energikonsumtionen.

Ålands landskapsregering driver en ambitiös klimat- och energipolitik och har satt upp Ålands hållbarhets- och utvecklingsagenda med sju målsättningar som ska uppfyllas innan år 2030 samt Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030. I och med självstyrelsen har Åland en egen energilagstiftning och kan därför snabbare anpassa sig till innovativa marknadskoncept.

Nya arbetstillfällen och ökad konkurrenskraft

Smart Energy Åland medför många direkta och indirekta fördelar för Åland.

  • Arbetstillfällen skapas vid byggandet av nya anläggningar.
  • Ålands profil som turistmål och boplats höjs.
  • Nya företag skapas i och med utvecklandet av nya produkter och lösningar för energidistribution.
  • För deltagande privata aktörer och företag blir Smart Energy Åland en viktig referens, en plattform för innovation och en möjlighet att utveckla nya affärsidéer.
  • Smart Energy Åland blir ett verktyg för Åland i förverkligandet av landskapsregeringens Klimat- och Energistrategi.

Vi stöder Ålands landskapsregerings hållbarhetsarbete

Landskapets Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030 visar hur det politiska energi- och klimatarbetet ska styras under de kommande åren, som bidrag till att uppfylla målen i Parisavtalet. Smart Energy Åland blir ett verktyg för Åland i förverkligandet av denna strategi.

Strategins huvudmålsättningar för 2030 är att:

  • Sänka koldioxidutsläppen med minst 60 % jämfört med 2005.
  • Öka andelen förnyelsebar energi till minst 60 %.
  • Öka andelen lokalproducerad förnyelsebar el till minst 60 %.
  • Sänka utsläppen från vägtrafiken med minst 50 % jämfört med 2005.

Utsläpp av växthusgaser på Åland 2015

Smart Energy Åland drivs som ett samarbetsprojekt av offentliga och privata aktörer på Åland och i Finland.

Användning av energikällor
på Åland 2005 – 2015

Vi deltar i Smart Energy Åland

Flexens_logo RGB

För att förverkliga projektet har intressenterna grundat bolaget, Flexens Oy Ab, med ambitionen att kommersialisera det kunnande som skapas vid genomförandet av Smart Energy Åland på världsmarknaden för energisystem. Flexens kommer på längre sikt att verka både på Åland och på andra platser.

Ägarrepresentanterna samlade i Mariehamn vid grundandet av Flexens Oy Ab. David Karlsson – Ålands Elandelslag, Jim Häggblom – Viking Line Buss, Camilla Gunell –energiminister och vice lantråd i Ålands landskapsregering, Johnny Lindström – elinspektör, Ålands landskapsregering, Dick Kronman – CLIC Innovation, Berndt Schalin – Flexens, Henrik Lindqvist – Allwinds, Hannu Lepomäki – CLIC Innovation, Jyrki Ovaska – CLIC Innovation, Per Eriksson – Mariehamns elnät.

Bakgrund

Samabetet mellan Ålands Landskapsregering och de industriella intressena i Finland startade år 2014 när innovationsklustret CLIC Innovation sökte en lämplig plats för att testa smarta energisystem. Åland lyckades övertyga aktörerna om att detta är rätt plats för denna stora satsning.

Efter fyra år av akademiska studier har vi skapat oss en bra teoretiskt underbyggd bild av hur ett smart energisystem kunde se ut. Det står helt klart att en del av lösningarna inte är affärsekonomiskt lönsamma med dagens kostnadsnivå. Flera viktiga teknologier utvecklas dock snabbt, och förutspås bli väsentligt billigare i framtiden. Därför är det både i samhällets och de privata företagens intresse att demonstrera teknologierna redan idag. Och därför är vi också övertygade om att projektet går att finansiera så att det inte ökar energikostnaderna för de åländska konsumenterna.