Trafik och transporter

På väg mot el- och vätgasdrift

Trafiken är den största förbrukaren av energi och den största källan till koldioxidutsläpp på Åland då vi räknar ihop landsvägs- och sjötrafiken. Därför är transporterna också en central komponent i vårt framtida smarta och hållbara energisystem. Den pågående trenden mot elektrifiering innebär både möjligheter och utmaningar. Inom kort blir det också möjligt att producera och lagra olika typer av hållbart bränsle både gasformigt och vätskeformigt.

El- och vätgasdrivna fordon är på lång sikt de bästa möjligheterna vi har att eliminera CO2 utsläppen i trafiken, både lokalt och globalt. Begränsad tillgång på biomassa och avfallsprodukter som kan användas till bränsle gör att biogas och andra direkta biobränslen på lång sikt bara kan ha marginell betydelse.

I Energiekosystemet kan vi använda trafiklösningarna för att skapa behövlig flexibilitet på flera sätt, till exempel genom möjligheten att välja när elfordon laddas. Det experimenteras också med att använda el ur fordonens batterier för att stödja elnätet när bilen inte behövs, så kallad Vehicle to Grid-teknik.

Det är lättare att lagra energi i bränslen än som el. Snart kommer vi att producera olika typer av bränsle hållbart med el – både gasformigt och vätskeformigt, så kallad Power to X-teknik. Här står X i första hand för vätgas, men vätgasen kan sedan konverteras till metan eller andra flytande bränslen. Eftersom elen ibland kan vara väldigt förmånlig att producera via sol eller vind är det här mycket intressant.

Var står vi idag på Åland?

Åland är en utmärkt miljö för elbilar tack vare de begränsade avstånden. Dessutom bor många i egnahemshus och kan ladda sitt fordon hemma. Försäljningen av elbilar är redan igång, och landskapsregeringen har gett stöd för uppbyggandet av en infrastruktur för laddning. Planerna för elektrifiering av busstrafiken fortskrider, liksom upphandlingen av en el/hybridfärja för trafiken mellan fasta Åland och Föglö. Användningen av biogas som drivmedel, till exempel för den tyngre trafiken, är på idéstadiet.

Vad är på gång just nu?

Infrastrukturen för laddning av elbilar fortsätter att byggas ut, och vissa storförbrukare har beslutat övergå till biodiesel, främst busstrafiken. Planerna för elektrifiering av busstrafiken fortskrider, liksom upphandlingen av en el/hybrid färja för trafiken mellan fasta Åland och Föglö. Användningen av biogas som drivmedel till exempel för den tyngre trafiken är på idéstadiet.

Varför behövs bidrag?

Ny teknologi är alltid dyrare i början av sin livscykel. Därför har man ofta beslutat att stödja nya lösningar i början för att snabba upp utvecklingen. Det är också läget med trafiklösningarna.


Det är en stor utmaning att gå över till förnybar energi i trafiken, och olika lösningar blir aktuella för olika sektorer:

Lättare landsvägstrafik

Utbudet och försäljningen av elbilar ökar i rask takt. Ur Smart Energy Ålands synvinkel är det intressant dels att informera och engagera presumtiva bilköpare, dels att se till att laddningsinfrastrukturen fungerar flexibelt i Energiekosystemet som helhet.

Vi har dragit slutsatsen att det inte lönar sig att satsa på biogas för denna sektor, speciellt då vi inte har någon infrastrutur för distribution av gas på Åland. Den begränsade mängd biogas som vi kan producera lokalt används smartare på andra sätt under överskådlig framtid.

Sjöfarten

Oberoende hur vi visar upp statistiken är sjöfarten en stor utmaning i övergången till ett fossilfritt energisystem. Biobränslen såsom biogas, biodiesel och metanol framställd med förnybar energi är en möjlighet. Men de höga kostnaderna gör att vi möter samma utmaningar och behov av internationella överenskommelser som flyget.

Färjor för kortare sträckor går att elektrifiera, och för längre rutter byggs det nu protyper med bränslecellbaserad energiproduktion ombord. Inom Smart Energy Åland är vi med och hjälper landskapsregeringen med integrationen av den planerade elfärjan i energisystemet som helhet, och utreder möjligheterna att demonstrera bränslecellbaserade lösningar för framtiden.

I våra långsiktiga drömmar kan vi fantisera om att producera hållbart fartygsbränsle med någon Power to X-lösning med vind- och solel som energikälla.

Tung landsvägstrafik

Dagens batteriteknologi räcker inte till för att skapa ekonomiskt hållbara lösningar, framför allt för längre transportsträckor. Under en överskådlig framtid är därför biobränslen en vettig lösning för den tyngre trafiken.

Först när förnybara bränslen kan produceras med Power to X-teknologi kan den tyngre trafiken bli en flexibilitetsresurs i Energiekosystemet. Därför har vi inom Smart Energy Åland inte valt tung trafik som något centralt fokusområde för testverksamheten. Vi är däremot med och befrämjar övergången till biobränslen. Någon mindre fordonspark kunde även tänkas bli pilotprojekt för biogasdrift.

Flygtrafiken

Flygtrafiken står inför de allra största utmaningarna i transportsektorn. Med de batterilösningar som finns på marknaden nu är vikten det största problemet, vilket gör att vi får vänta ännu ett tag på eldrivna flygplan. Fossilfria förnybara bränslen testas som bäst, men problemet är priset – det saknas internationella avtal kring handel med utsläppsrätter och/eller beskattning för att göra det attraktivt med förnybara bränslen i flygtrafiken.

Flygtrafiken hör inte till Smart Energy Åland-projektet och vi testar inga nya lösningar på Åland i detta skede, men vi följer med utvecklingen om nån intressant möjlighet skulle dyka upp.

Spårbunden trafik

Vi har ingen järnväg på Åland så det är inte aktuellt att testa lösningar här. Vi följer dock med teknologiutvecklingen i sektorn med tanke på buss- och färjtrafikens närbesläktade möjligheter. I Tyskland har man börjat köra vätgasdrivna tåg med bränslecellsteknik, som kunde appliceras också till havs.

Läs mer hos Alstom

Energiekosystemet på Åland

Läs mer om fokusområdena och varför vi har valt dem på respektive undersida.