Värme & kyla

Hög tid för ett hållbart värmesystem

Värmen är näst efter trafiken den största förbrukaren av energi, och också den näst största källan till koldioxidutsläpp på Åland. Därför har värmen, och alltmer också kylningen, av byggnader en avgörande roll i övergången till ett hållbart och klimatsmart energisystem.

Det har gjorts flera jämförelser av kostnader och miljöpåverkan av värmeproduktion, beroende på om man väljer direkt elvärme, fjärrvärme eller någon form av värmepump. Eftersom så många faktorer påverkar jämförelserna finns det inga entydiga slutsatser. Varje situation måste analyseras separat för att hitta optimala lösningar. Behovet av flexibilitet och lagring för att kunna övergå till vind- och solproducerad el kommer också att ändra dessa kalkyler inom en nära framtid.

Det uppstår ansenliga mängder spillvärme i vårt samhälle som idag utnyttjas väldigt begränsat. Inom Smart Energy Åland ska vi därför se över möjligheterna att väsentligt förbättra tillvaratagandet.

En intressant lösning i framtidens decentraliserade Energimoln är små enheter som lokalt och på ett lönsamt sätt kan producera både el och värme för hela behovet i en fastighet, så kallade Micro-CHP-lösningar. Smart Energy Åland planerar att demonstrera den här typen av system.

CHP
betyder Combined Heat and Power

Har du stött på fler svåra begrepp?
Här hittar du vår ordlista.

Varför är värme viktigt i Energiekosystemet?

Eftersom det billigaste sättet att lagra energi idag är att lagra den som värme så spelar de olika värmelösningarna en stor roll som flexibilitetsresurs i Smart Energy Ålands Energimoln. Till exempel kan ett fjärrvärmesystem som delvis värms med el fungera som ett stort batteri.

Var står vi idag på Åland?

Det finns stora utvecklingsmöjligheter i värmesystemet på Åland, men hittills har utvecklingsarbetet utförts relativt oberoende av elsystemets behov. Inom Smart Energy Åland är en hög prioritet att avveckla oljeeldningen, och att få med oss elvärmeförbrukarna in i ett system för förbrukningsflexibilitet.

Ålands landskapsregering ger bidrag för konvertering av uppvärmningssystem.
Läs mer här

En annan intressant möjlighet som ska utredas är möjligheten att använda våra fjärrvärmenät som energilager. En kartläggning av tillgången på spillvärme är också aktuell.

Vad är på gång just nu?

Det viktigaste är att beakta systemet som helhet när nya bostadsområden planeras, så att lagringsmöjligheter och flexibilitet beaktas.

Energiekosystemet på Åland

Läs mer om fokusområdena och varför vi har valt dem på respektive undersida.