NYHET

Nerlagd gruva på Åland blir energilager

Ute vid Båtskär vid Nyhamn ligger en sedan länge nerlagd gruva. När man stiger iland på ön märker man att den till stora delar är täckt av sprängsten. Gruvschaktet finns kvar och hissen ned till gruvan är belägen i en liten grå byggnad. Gruvan var aktiv mellan 1957 till 1959. Idag är den 250 meter djupa och knappt 2 kilometer långa gruvan vattenfylld och har stått inaktiv och bortglömd. Tills nu.

Allwinds vindkraftspark utgörs idag av sex vindsnurror som står uppmonterade på de åländska skären. Vindförhållandena där ute är mycket goda, så pass att produktionen stundtals överstiger efterfrågan.

Lagring av energi är nyckeln till att förnyelsebar energi skall lyckas. De dagar solen inte lyser eller vinden inte blåser behövs lagrad energi. Att endast använda sig av batterier skulle bli allt för kostsamt och är idag inte en enskilt hållbar lösning. Ett flexibelt energisystem, som är decentraliserat (det vill säga utspritt), kräver ett flertal olika lagringslösningar. Här kan du läsa om några fler.

Gruvan ute på Båtskär, Nyhamnsgruvan, är en av dessa potentiella lagringar. Flexens har genom sitt projekt Smart Energy Åland är med i samarbetesavtalet som undertecknades i mitten av juli, mellan det åländska vindbolaget Allwinds och svenska teknikbolaget Pumped Hydro Storage. Det är Pumped Hydro Storage som utvecklar pumpkraft-tekniken som nu skall testas för första gången, på Åland.

Nyhamnsgruvan skulle då verka som ett stort och stundtals “vattenfyllt batteri“. När vindförhållandena är goda kommer gruvan att tömmas på vatten, detta innebär att gruvan nu “laddas“. När elbehovet är större än produktionen från vindsnurrorna, släpps vattnet från Ålandshav in igen och flödar nu genom turbiner. På så vis genereras elektricitet som kan gå direkt ut i elnätet. Principen är densamma som hos ett vattenkraftverk med damm.

Kapaciteten i Nyhamnsgruvan är initialt uppskattad till 8 megawattimmar (MWh). Detta är nog för att täcka elförbrukningen i 300 större hus under en dag eller 80–100 fulladdade Tesla bilar (eller 200 Nissan Leaf).

Projektet är ännu i startgroparna. Först behöver vattenprover tas för att utvärdera vad det nuvarande vattnet innehåller. Detta för att inte riskera att farliga kemikalier, exempelvis olja från de gamla gruvloken, pumpas ut i Östersjön.

Det behöver även utredas vilken slags preliminär teknisk design som skall användas samt en uppskattning av investeringskostnaden. Samtliga delar är stora och konkret första steg mot att förverkliga Nyhamnsgruvans potential som energilager. Idén med projektet är även att visa på nya lösningar för hur man bygger och utnyttjar pumpkraft.

“Pumpkraft är förmånligast av de vanliga sätten att lagra el, om omständigheterna är de rätta, det vill säga att de är  väldigt beroende av stora höjdskillnader och vattenmängder. Att få vara med utveckla denna typ av teknologi i nedlagda gruvor är spännande”, Berndt Schalin vd vid Flexens Oy Ab.

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email