NYHET

Det går åt rätt håll!

För andra året i rad presenterades statusrapporten som sammanställs av föreningen bärkraft.ax. Där framkom det att flera av de hållbarhetsmål som satts upp inte går åt rätt riktning. Dessa är främst inom den sociala hållbarheten, vattenmiljön och ekologiska statusen. Det finns dock några ljusglimtar i rapporten. Dit hör bland annat utvecklingen av mål 6, vilket är markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet!

Nätverket bärkraft.ax bevakar och driver i samråd med aktörer inom flera samhällssektorer utvecklings- och hållbarhetsagendan på Åland. Arbetet har pågått sedan 2014, där agendan som färdigställdes 2016, idag ligger till grund för det åländska lagtinget och landskapsregeringen jobba samt ha i åtanke vid beslutsfattande.

Rapporten presenterades i samband med ett mycket välbesökt Bärkraftmötet på Alandica Debatt den 10 juni detta år. I rapporten går att utläsa att de åländska koldioxidutsläppen minskar, vilket är mycket goda nyheter! Det framkommer även att andelen lokalt producerad och slutförbrukning av förnyelsebar energi har ökat. Detta är givetvis väldigt upplyftande och glädjande läsning, men föga förvånande då denna trend även går att se internationellt.

Förnyelsebar energi i ledningen

På en relativt kort tid har priset på förnyelsebar energi sjunkit. Vidare kan man glädjas åt att USA under aprilmånad konstaterade att kapaciteten i produktionen av förnyelsebar energi nu överstiger den fossila kolenergin! Där dominerar än så länge vattenkraften som källa till förnyelsebar energi, men är tätt följd av vindkraften som är påväg att ta täten.

Så ser även trenden ut på Åland. Från 2005 fram till 2015 så har slutförbrukningen av andelen förnyelsebar energi ökat, från 7,5 procent till hela 32 procent! Detta innebär alltså el, värme och transportenergi blivit mer miljövänligt.

Samtidigt har andelen av lokalt producerad förnyelsebar el stigit med 12,4 procent under 2000 till 2017. Delar av denna produktion har till och med gått att exportera. Detta skedde då man 2007 tog i bruk vindparken ute på Båtskär vilken består av sex stycken vindkraftverk. Följdaktligen har detta också lett till att vi nu importerar mindre el. Under 2005 importerades 243 gigawatt-timmar (GWh) medan det under 2015 minskat till 226 GWh.

 

Vidare kan man även glädjas åt att den totala energianvändningen blir mer miljövänlig. Exempelvis har mängden brännolja, det vill säga det som bland annat används i oljepannor, minskat med 60 procent mellan 2005 och 2017.

Solenergi blir billigare

Ser man till hur den tekniska utveckling går ute i världen talar denna graf för sig själv. Priset på solceller sjunker stadigt i relation till vad den energi de kan generera. Än så länge finns ingen solpark på Åland, men antalet solceller monterade på tak och fristående paneler ökar i stadig takt.

Sprid gärna vidare

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email